Rok szkolny 2022/2023

  ***

Listopad 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Elwira Zięba

 

TYDZIEŃ I „ NASZA MAŁA OJCZYZNA”.

 • wprowadzenie pojęć : miłość do ojczyzny min : poprzez słuchanie utworów literackich-poszerzenie wiadomości na temat swojego kraju: nazwa , stolica , symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie i ich dzieła,
 • wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna , stolica, patriota , patriotyzm
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenie poszanowania dla wszystkich symboli narodowych
 • budzenie zainteresowana własnym regionem , poznawanie regionalnych strojów ludowych, fachowego nazewnictwa części garderoby
 • budzenie zainteresowania własną miejscowością , poznanie herbu miasta , położenia na mapie Polski
 • doskonalenie umiejętności opanowania swojego adresu : miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu
 • zapoznanie z literami d, D
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej-rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka.

TYDZIEŃ II „MÓJ DOM- POLSKA ”.

 • poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy : „ O Lechu i Orle białym”
 • kształtowanie szacunku do własnego państwa
 • przypomnienie wiadomości na temat symboli narodowych ( godło, hymn, flaga)
 • określanie nazwy stolicy Polski , poznanie legendy „ Wars i Sawa”
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie
 • poznawanie utworu instrumentalnego „ Prząśniczka''
 • zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
 • poznawanie procesu mieszania się różnych substancji
 • zabawy w doświadczenia-doskonalenie umiejętności wycinania po linii prostej , prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.

 

TYDZIEŃ III „ MOJE HOBBY”.

 • wyjaśnienie pojęcia „ hobby''
 • poznanie sposobów spędzania wolnego czasu , rozbudzanie ciekawości światem
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, przypomnienie zasad obowiązującej w kinie i teatrze, czytanie globalne wyrazu „ ekran”
 • poznawanie piosenki i jej budowy (zwrotka, refren)
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych
 • liczmanach-poznanie liter e, E- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów
 • wprowadzenie cyfry 3 , doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie z piosenką „ Nam jesień niestraszna”- określenie nastroju piosenki

 

TYDZIEŃ IV „ULUBIONE ZAJĘCIA ”.

 • poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów, wchodzenie w role, pokonywanie nieśmiałości
 • rozumienie pojęć: zadanie prawdziwe, zadanie fałszywe
 • poznanie liter u, U- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach , czytanie globalne wyrazu„ul”
 • rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania
 • wprowadzenie znaku matematycznego”=” , prawidłowe odczytywanie działań matematycznych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, wyróżnianie głoski i w nagłosie wyrazów-przybliżenie aspektu porządkowego liczby
 • poznawanie odnawialnych źródeł energii – wykorzystanie wiatru
 • poznawanie właściwości powietrza ( modelowanie balonów)
 • rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego
 • rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy
 • wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

TYDZIEŃ I „ MAŁA I DUŻA OJCZYZNA ”

 • poznanie niektórych pojęć związanych z poznaniem ojczyzny
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem
 • wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich
 • stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów
 • poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta
 • dokonywanie analizy sylabowej
 • nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych
 • doskonalenie umiejętności współpracy.

TYDZIEŃ II „W ŚWIECIE WYOBRAŹNI”

 • zapoznanie z pojęciem „wyobraźnia”
 • doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem
 • rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • poznanie pojęcia „marzenie”
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich
 • nauka różnych form ekspresji muzycznej
 • wdrażanie do różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych
 • rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia.

 

TYDZIEŃ III „PRZYGOTOWANIA DO ZIMY”.

 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • poznanie zasad zachowania się w lesie
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • poszerzenie wiedzy na temat ptaków
 • kształtowanie umiejętności określenia położenia obiektów w przestrzeni
 • poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia.

TYDZIEŃ IV „NASZE CIAŁO”.

 • poznanie i utrwalenie nazw części ciała
 • poznanie zawodu lekarza
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • poznanie dotyku, jako narzędzia badania właściwości przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • poznanie zawodu stomatologa
 • poznanie produktów zdrowych dla zębów, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • nabieranie wiary we własne umiejętności
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków.

***

Październik 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Elwira Zięba

 

  

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: Barbara Witańska

*** 

Wrzesień 2022

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Elwira Zięba

 

 

TYDZIEŃ I „ W PRZEDSZKOLU”

 • wprowadzenie pojęcia „dobre maniery'',
 • jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie,
 • doskonalenie znajomości stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
 • integracja grupy przedszkolnej,
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby,
 • ustalanie podstawowych zasad w grupie,
 • rozumienie konieczności ich przestrzegania,
 • różnicowanie pojęć prawa, lewa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie,
 • podawanie nazw części ciała,
 • globalne odczytywanie swojego imienia,
 • podawanie nazw kącików w sali.

 

TYDZIEŃ II „NASZE PRZEDSZKOLE”.

 • poznanie wspierających roli słów i rozmowy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów,
 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola,
 • doskonalenie umiejętności określenia położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń : na , nad , pod , obok , za po lewej , po prawej itp.
 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności łączenia rożnych technik plastycznych.

TYDZIEŃ III „JESTEM BEZPIECZNY”.

 • wprowadzenia pojęcia „ odwaga'' rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru,
 • przeciwstawianie się złu,
 • uświadomienie roli odwagi w codziennych sytuacjach,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, oznaczone przejścia dla pieszych
 • wskazywanie i podawanie nazwy litery o , O,
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • budowanie modelu wyrazu,
 • wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych
 • poznanie zawodu policjanta, kształtowanie szacunku do jego pracy wymagających kodowani
 • utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

TYDZIEŃ IV „POMOCNA DŁOŃ”.

 • podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi,
 • wskazywanie i podawanie litery a , A ,
 • kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej ( budowanie modelu wyrazu),
 • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania,
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji,
 • poznanie numerów alarmowych,
 • poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego,
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi i urządzeń.

 

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

TYDZIEŃ I „ POZNAJMY SIĘ ”.

 • stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych,
 • doskonalenie znajomości stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała , kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
 • poznawanie miejsc w sali i wypowiadanie ich nazw,
 • nabywanie umiejętności odtwarzania układu obrazków,
 • poznawanie lub przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie,
 • podawanie nazw części ciała,
 • rozwijanie samodzielności dzieci , doskonalenie umiejętności współpracy.

TYDZIEŃ II „W NASZYM PRZEDSZKOLU”.

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu,
 • kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
 • poznanie nazw zabawek oraz innych sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw,
 • poznawanie zasad utrzymania higieny ciała , wzbogacenie zasobu słownictwa dzi o nazwy przedmiotów używanych w łazience,rozwijanie zainteresowań badawczych , wspieranie samodzielności badawczej,
 • nabywanie umiejętności poruszania się w korowodzie,
 • utrwalenie znajomości nazw kolorów,
 • wdrażanie do dbałości o dobre samopoczucie osoby z pary,
 • utrwalenie znajomości nazw pomieszczeń przedszkolnych i wiedzy o ich wyposaż,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

TYDZIEŃ III „JESTEŚMY PODOBNI , JESTEŚMY RÓŻNI”.

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania , podziękowania i poproszenia o pomoc
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania,
 • doskonalenie umiejętności współpracy , stwarzanie okazji do zacieśnienia więzi w grupie , uwrażliwienie na potrzeby innych dzieci z grupy,
 • poszerzenie słownictwa o pojęcia : wysoko , nisko , wysoki , niski,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wydłużenie fazy wydechowej , pogłębienie oddechu,
 • utrwalenie znajomości kolorów,
 • wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie,
 • wypowiadanie się na temat cech wspólnych , wzmacnianie wiary we własne możliwości.

TYDZIEŃ IV „BEZPIECZNI NA DRODZE”.

 • przyswojenie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze , doskonalenie umiejętn słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania, kształtowanie empatycznej postawy,
 • poznanie wybranych znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji , utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych,
 • poznanie różnych dźwięków dochodzących z otoczenia , doskonalenie słuchu muzycznego,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy , rozpoznawanie i podawa nazw wybranych znaków drogowych,
 • kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów,
 • zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych.