Rok szkolny 2021/2022

 

***

Grudzień 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska


TYDZIEŃ I „ GRUDNIOWE ŻYCZENIA ”

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i pragnień wprowadzenie l liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat doskonalenie czytania globalnego i metodą sylabową,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie, wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu ,, koperta” ,
 • pisanie kartki pocztowej kształtowanie poczucia empatii i troski
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych , rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów

 

TYDZIEŃ II „ KIM BĘDĘ , GDY DOROSNĘ ? ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów dawnych i współczesnych wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp. eksperymentowanie rytmem, głosem , dźwiękami i rytmem wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych
 • wprowadzenie litery R , r jak rysunek wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego,
 • utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych wprowadzenie pojęcia - ,, długość”
 • projektowanie prostych modeli- budowanie wieży z pudełek po serkach i jogurtach
 • określanie głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

 

TYDZIEŃ III „ ŚWIĘTA ZA PASEM ”

 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów symbolicznych
 • poznawanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski
 • wprowadzenie cyfry i liczby 7 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu ,, lalka”
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy, czteroelementowych.

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĄTECZNE TRADYCJE”

 • poszerzenie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce i w innych krajach określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów tych świąt
 • utrzymywanie więzi rodzinnych, wspólne spędzanie wolnego czasu doskonalenie lateralizacji i równowagi kultywowanie tradycji śpiewania kolęd,
 • poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

 

I TYDZIEŃ „ GRUDNIOWE ŻYCZENIA ”

 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach
 • zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego
 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcia ,, adres”,
 • wdrażanie do posługiwania się adresem uświadomienie dzieciom , jak można pomagać innym,
 • wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami
 • omówienie wyglądu Mikołaja i tradycji z nim związanej

 

TYDZIEŃ II „ KIM BĘDE , GDY DOROSNĘ ? ”

 • doskonalenie technik zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci poznanie pracy kucharza, piekarza, cukiernika
 • uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie
 • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań i pracy zespołowej
 • budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody rozwijanie ekspresji ruchowej , wyobraźni muzycznej

 

TYDZIEŃ III „ ŚWIĘTA ZA PASEM ”

 • kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki ,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych zapoznanie z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką , literaturą dla dzieci
 • kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego
 • przygotowanie się do Jasełek, interpretowanie wierszy i piosenek kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

 

TYDZIEŃ IV „ ŚWIĄTECZNE TRADYCJE ”

 • poznanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych ,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych
 • stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu w oparciu o temat ,, Tak pachną święta”
 • wdrażanie dzieci do umocnienia poczucia własnej wartości ,
 • wczuwanie się w emocje innych kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania piosenek świątecznych lub kolęd
 • wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do celu.

 

***

Listopad 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska

 

TYDZIEŃ I - „LISTOPADOWE WSPOMNIENIA”

 • utrwalenie nazw członków rodziny wprowadzenie litery M, m
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat doskonalenie czytania metodą sylabową doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych, dostrzeganie różnic i podobieństw kształtowanie przynależności do wspólnoty , jaką jest rodzina utrwalenie określeń : najmłodszy , najstarszy, starszy od , młodszy od
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu : dawniej , dziś stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu : wcześniej , później, na początku , na końcu,
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3 kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne swojej rodziny.

 

TYDZIEŃ II - „ JESIENNA POGODA ”

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi obiegowym i obrotowym
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc
 • poznawanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
 • poszerzenie słownika dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na przykładzie doświadczeń z wodą ,
 • badanie stałości objętości wody wprowadzenie litery T, t , jak termometr
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczenie.

 

TYDZIEŃ III - „ ZWIERZĘTA DOMOWE ”

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska poszerzenie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt ( ssaki, gady, płazy, , ptaki, ryby )
 • wprowadzenie cyfry i liczby 4 kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt
 • poszerzenie wiadomości na temat pracy weterynarza

 

TYDZIEŃ IV - „ ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ „

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na temat zmian przyrodniczych w związku z nadejściem zimy
 • wprowadzenie litery ,, Y, y ” na podstawie liczby mnogiej
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących , poszerzenie wiedzy geograficznej dzieci
 • utrwalenie nazw i sposobów na przetrwanie zimy
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie.

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ - „ LISTOPADOWE WSPOMNIENIA”

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny ( mama, tata, siostra , brat )
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i w przedszkolu
 • zapoznanie dzieci z z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu pogłębianie więzi rodzinnej posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

TYDZIEŃ II - „ JESIENNA POGODA ”

 • doskonalenie technik zapamiętywania rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci
 • kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie ,
 • wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi , roślin i zwierząt rozbudzanie ciekawości świata,
 • prowadzenie obserwacji ,
 • wyciąganie wniosków z doświadczeń dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji wzmacnianie mięśni kręgosłupa

 

TYDZIEŃ III - „ ZWIERZĘTA DOMOWE ”

 • rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
 • zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

 

TYDZIEŃ IV - „ ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ ”

 • poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy
 • kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • kształtowanie umiejętności przeliczenia na konkretach w zakresie 1-6
 • rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiana zwierząt w czasie zimy
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt

***

Październik 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

 Wychowawca: Barbara Witańska 

 

 

TYDZIEŃ I „ DARY JESIENI”.

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata ,
 • odczytywanie globalne nazw warzyw ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw i liczenie głosek w słowach
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw,
 • doskonalenie umiejętnosci rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych czytanie globalne nazw owoców,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej wyróżnianie figury z tła,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących,
 • zapoznanie ze skutkami spożywania trujących grzybów, 
 • wprowadzenie litery a na przykładzie wyrazu aparat,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową ,
 • wyróżnianie litery a w wyrazach, wyróżnianie głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
 • doskonalenie umiejętności okładania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw,
 • wprowadzanie pojęć : waga i ważenie

 

TYDZIEŃ II „DBAMY O ZDROWIE”.

 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej,
 • tworzenie nazw nadrzędnych i podrzędnych różnicowanie produktów zdrowych i niezdrowych,
 • wprowadzenie pojęcia ,, zdrowy styl życia " i promowanie go poprzez min . zabawy ruchowe,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • prawidłowe stosowanie nawykow higienicznych,
 • doskonalenie umiejętnosci rozpoznawania i nazywania części garderoby,
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 2,
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi , min. Stomatologiem doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej,
 • wprowadzenie litery I, i na przykladzie wyrazu igła,
 • poszerzenie wiedzy na temat osób i instytucji , do których mogą się zwrócić o pomoc,
 • zapoznanie z numerem alarmowym 112.

 

TYDZIEŃ III „ JESIENIĄ W PARKU I W LESIE”.

 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i w lesie,
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych poznanie drzew , owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew,
 • rozbudzanie ciekawosci dzieci dzięki prostym doświadczeniom,
 • doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz z przedstawicielami różnych gatunków drzew,
 • poszerzenie wiadomości na temat cyklu rozwoju roślin zwracanie uwagi na piękno jesiennej przyrody.

 

TYDZIEŃ IV „ ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY”.

 • poszerzenie słownika o nazwy zawodów artystycznych doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych,
 • wprowadzenie litery ,, e , E ” na przykładzie wyrazu ekran,
 • wdrażanie do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa rozbudzanie zainteresowania muzyką,
 • zapoznanie z twórczością Fryderyka Chopina poszerzenie wiedzy na temat kina anonimowego,
 • rozpoznawanie niektórych monet i banknotów,
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze : aktor, sufler , scenograf, reżyser ; zabawy dramowe i teatralne, 
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych , żartów językowych. 

 

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „DARY JESIENI”.

 • rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw , owoców - kształtowanie,
 • umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj),
 • uświadomienie dzieciom , że grzyby dzielimy na jadalne i trujące ,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze ,
 • określanie w którym zbiorze jest ich mniej lub więcej, a w którym tyle samo,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej- rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem,
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w kuchni promowanie zasad zdrowego żywienia,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach.

 

TYDZIEŃ II „ DBAMY O ZDROWIE ”

 • promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie dzieciom, jakie produkty warto jeść często,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • doskonalenie dużej motoryki uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka,
 • wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego ,
 • kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki,
 • przełamywanie strachu przed wizyta u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w czasie choroby,
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem wyrabianie higieny jamy ustnej,
 • eliminowanie strachu przed stomatologiem.

 

TYDZIEŃ III „ JESIENIĄ W PARKU I W LESIE ”

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania strony prawej i lewej ciała,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,
 • zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi,
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcenie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poszanowania dla zwierząt kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

 

TYDZIEŃ IV „ ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • rozwijanie kreatywności , cierpliwości i koncentracji kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych,
 • uwrażliwienie na sztukę pobudzanie do działań artystycznych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych wyrabianie odwagi i śmiałości.

 

*** 

Wrzesień 2021

Grupa "Sówki" - Zerówka

Wychowawca: Barbara Witańska

 

 

TYDZIEŃ I „ W PRZEDSZKOLU ”

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej tzw. kodeks przedszkolny
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie ( rozpoznawanie zapisu swojego imienia i nazwiska)
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • identyfikowanie i nazywanie części ciała , doskonalenie orientacji w schemacie ciała.TYDZIEŃ II „ WAKACYJNE WSPOMNIENIA ”

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata, jego atrybutów i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie,
 • słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z porą roku lato
 • wprowadzenie zabawy tanecznej do piosenki „ Zawołało lato”, rozwijanie różnicowania rytmu i ilustrowania go za pomocą ruchu
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji oraz o pamiątkach z nich przywiezionych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości , koloru i przeznaczenia ze względu na dwie cechy
 • poszerzenie wiedzy na temat miejsc spędzenia wakacji ( miasto , wieś , góry , morze, jezioro )
 • utrwalenie sformułowań : blisko, daleko, dalej, bliżej z wykorzystaniem mapy
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni : zdjęcia , pocztówki itp.
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej- wyszukiwanie informacji w różnych źródłach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego o wyrazy związane ze środkami transportu, grupowanie pojazdów ze względu na określona cechę.


TYDZIEŃ III „ JESTEŚMY BEZPIECZNI ”

 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu
 • wprowadzenie liczby i cyfry 0
 • w do słów : zero, nic, pusty
 • doskonalenie umiejętności czytania- utrwalenie liter drukowanych i pisanych
 • wprowadzenie pojęcia dom , jako azyl , poczucie bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy , bezpiecznego zachowania się na placu zabaw , dbania o swoje
 • bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami nie tylko elektrycznymi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi- potrafię mówić – nie ( odgrywanie scenek sytuacyjnych )
 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych , zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobów z ich korzystania


TYDZIEŃ IV „ DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO ”

 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczenia części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji ,
 • poszerzanie wiedzy na temat lekarzy rożnych specjalności
 • określanie prawej i lewej strony swojego ciała
 • rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała ( profilaktyka )
 • wprowadzenie litery ,, o , O” na przykładzie wyrazu oko, okulary
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów, polisensoryczne poznawanie świata
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska
 • wprowadzenie liczby i cyfry 1

 

Grupa "Misie Pysie"

Wychowawca: mgr Elwira Zięba

 

I TYDZIEŃ „ W PRZEDSZKOLU ”

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych, integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej tzw. kodeks przedszkolny
 • poszerzenie wiedzy na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach i upodobaniach
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu
 • wdrażanie do starannego wykonania wszystkich czynności

TYDZIEŃ II „ NASZE PRZEDSZKOLE ”

 • poznanie wartości ,, przyjaźni” , doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół , wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej atmosfery w grupie
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci
 • poznanie roli pracowników przedszkola
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego
 • rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie
 • rozwijanie zdolności teatralnych

 

TYDZIEŃ III „ JESTEM BEZPIECZNY ”

 • rozpoznanie znaczenia odwagi i dzielności , jako ważnych wartości
 • kształtowanie pojęcia ,, odwaga”
 • poznanie zawodów ważnych społecznie ( policjant , lekarz , strażak )
 • doskonalenie umiejętności czytania- utrwalenie liter drukowanych i pisanych
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy , bezpiecznego zachowania się na placu zabaw , dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami nie tylko elektrycznymi
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi- potrafię mówić – nie ( odgrywanie scenek sytuacyjnych )
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, podawania ich nazw
 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły

 

TYDZIEŃ IV „ POMOCNA DŁOŃ ”

 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat wartości , jaką jest odwaga
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań do ulicy
 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie wyglądu cyfr1 i 2
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie
 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami , utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka
 • zachęcanie do wykonywania prac plastycznych i do współpracy podczas zabaw